Obchodní a storno podmínky

Obchodní podmínky Hotelu U Racka

v Ostrožské Nové Vsi

Všeobecné obchodní (dále jen podmínky) Hotelu U Racka (dále jen hotel) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem hotelu – MAON Hotels s.r.o., Dědina 148, Ostrožská Nová Ves 687 22, IČ: 02874296 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v hotelu jako objednatel objednává (dále jen klient).

 1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás telefonicky na čísle +420 722 598 119, +420 774 273 158 od pondělí do soboty v čase od 9:00 do 19:30 hod, v neděli v čase od 9:00 do 15:00, na emailu hotel@uracka.cz a na portále www.booking.com kdykoliv.

Klient si objednává služby v hotelu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává hotelu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije hotel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi hotelem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci hotelem (dle odst. 5. těchto podmínek) vzniká mezi klientem a hotelem smluvní vztah. Hotel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit hotelu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a hotel potvrdil.

 1. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován hotelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, hotelem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek, reklamovat vady poskytovaných služeb.

 Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit hotelu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat hotelem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně hotel.

 1. Povinnosti hotelu ke klientovi

Hotel je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok hotelu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 1. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných hotelem jsou uvedeny na: https://www.uracka.cz/o-nas/cenik/

 1. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené hotelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně hotel na emailu hotel@uracka.cz nebo telefonicky na čísle 722 598 119 nebo 774 273 158.

Hotel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

 1. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v recepci (v restauraci) hotelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás v hlavní sezonu od 15 do 19:30 hod. ve vedlejší sezonu od 14:00 do 19:30 hod, pokud nebude
dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.
Hotel je oprávněn účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově a na pokojích 2000 Kč, poškození majetku 5000,-.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.
Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu lze provést platební kartou na místě.
Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1.1.2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi hotelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Hotel U Racka je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl.

 

Storno podmínky Hotelu U Racka

v Ostrožské Nové Vsi

 Z důvodu rostoucí nekorektnosti zákazníků jsme nuceni od 1.1.2022 u pobytů na 3 a více nocí zavést vystavování zálohových faktur ve výši 50% hodnoty pobytu a storno podmínky. Děkujeme za pochopení.

Zrušení rezervace ze strany hosta

Hotel U Racka s.r.o. se sídlem Dědina 148, Ostrožská Nová Ves 687 22, IČ: 028 74 296 vyhlašuje tyto storno podmínky:

Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 3 týdny před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně e-mailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky.

 • Méně než 21 dní před příjezdem 30% z celkové ceny ubytování
 • Méně než 14 dní před příjezdem 50% z celkové ceny ubytování
 • Méně než 7 dní před příjezdem 100% z celkové ceny ubytování
 1. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta, vážné onemocnění, živelná pohroma, Covid pozitivní PCR test) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 2. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli resp. objednateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 1. je objednatel povinen tyto důvody doložit.
 3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 4. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy, ubytovatel ji vrátí převodním příkazem a to do 14 dní od vystavení dobropisu po dohodě objednavatelem.
 5. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovy zpět částku převyšující storno.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto podmínky jsou v souladu s §273 zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné od 1.1.2022.
 • Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
 • Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (email, dopis).